FaCO rådfrågar Socialstyrelsen om umgänge



Vi får många frågor från oroliga familjehem om umgängen i Covid-19 tider. Vi märker att socialtjänsterna agerar olika, några avråder från fysiska umgängen och man hittar andra sätt att “träffas” exempelvis skype, medan andra kör på som vanligt.




Vi ställde frågan till Socialstyrelsen “Hur ser ni på frågan om umgängen i dessa tider?”

——————–

Tack för er fråga. Socialstyrelsen kan redogöra för bestämmelser i gällande författningar (lagar, förordningar och föreskrifter) men inte ta ställning till hur de ska tillämpas i enskilda fall.

Hos Folkhälsomyndigheten finns allmänna rekommendationer om hur man skyddar sig själv och andra. Det finns inga särskilda rekommendationer där om umgänge mellan barn och föräldrar som t.ex. befinner sig på olika orter.

Det finns inte heller särskilda regler i SoL eller LVU om att ställa in umgänge med hänsyn till risk för smittspridning. Nämnden och föräldrarna kan komma överens på olika sätt i frågor om umgänget och hur det ska ordnas. Om något inträffat som gör det planerade umgänget olämpligt kan man vid behov föreslå andra sätt att ses än genom ett fysiskt besök. Ofta går det att komma fram till lösningar som passar bra för alla i samförstånd med de inblandade. Situationer kan skilja sig mycket åt och det är svårt att säga något generellt.

Om barnet är placerat enligt SoL så kan nämnden inte begränsa barnets umgänge med vårdnadshavare eller föräldrar med reglerad umgängesrätt. Vården bör utformas så att den främjar barnets samhörighet med anhöriga och andra närstående samt kontakt med hemmiljön.

När det gäller frågor om umgänge under LVU så är det socialnämnden som ansvarar för att barnets behov av umgänge med sina föräldrar och vårdnadshavare så långt som möjligt tillgodoses. Nämnden får bedöma i vilka former och hur omfattande umgänget kan vara  från fall till fall utifrån barnets behov. Vad som är bäst för barnet ska vara avgörande. Om nämnden anser att det är nödvändigt att begränsa ett barns umgänge med vårdnadshavare eller föräldrar som har reglerad umgängesrätt måste ett beslut om umgängesbegränsning fattas. I annat fall finns det inga lagliga begränsningar för en vårdnadshavare att umgås med sitt barn efter egna önskemål. Beslut om umgängesbegränsning får bara fattas om det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med vård enligt LVU.

——————–

FaCO´s tankar
Att ha ett bra och säkert umgänge är alltid det bästa att sträva mot och något vi ska jobba för. Ett umgänge kan genomföras på så många olika sätt. Genom Skype, prata i telefon, skicka brev och bilder, träffas utomhus mm. I dessa tider behöver vi använda all uppfinningsrikedom vi kan och gärna ihop med barnets nätverk. Oftast har vi alla samma mål, barnets välmående.

Vi har också ett ansvar för våran egen familjekonstellation där vi ska se till att alla har det bra och förhoppningsvis håller sig friska. Vissa familjer har flera riskfaktorer att ta hänsyn till och vi måste alla väga risker mot vinster och besluta utifrån det.

Om man anser att umgänge inte kan genomföras som vanligt så meddela socialtjänsten som då får ta beslut om dem kan ansvara för umgänge på annat sätt utan eran fysiska medverkan.

FaCO Anneli Abrahamsson, vice ordförande