Om FaCO

Vi vill ge fler barn och ungdomar en andra chans

FaCO lyfter svensk familjehemsvård

FaCO bildades 1983 och är en intresseförening för familjehem, jourhem, kontaktfamiljer/personer, särskilt förordnade vårdnadshavare till tidigare placerade barn och andra som är intresserade av familjehemsvård.

Sedan föreningen bildades har det hänt en hel del inom verksamheten men fortfarande är familjehemmen den dominerande vården för barn och ungdomar som behöver vård och omsorg utanför det egna hemmet. FaCO´s målsättning är att genom olika insatser, på ett aktivt sätt, medverka till att utveckla och förbättra former för en god familjehemsvård. FaCO har genom detta arbeta fått ett positivt gehör från kommuner och andra samverkanspartners och verksamheten betraktas allmänt som ett nödvändigt komplement till kommunal verksamhet.

Prioriterade fokusområden

FaCO:s målsättning är att genom olika insatser medverka till att utveckla och förbättra alla former av familjevård och kontaktpersonsverksamhet. Främst för att de mest utsatta – våra barn och ungdomar – som omfattas av våra insatser skall få en så bra vård som möjligt.

Detta i första hand genom:

 • Utbildning av familjehem
 • Anpassa anknytningsteorin utifrån familjehemsvårdens förutsättningar
 • Nyrekrytering av familjehem med mentorsprogram för dessa
 • Nyanserad bild av vad familjehemsvården betyder för samhället (underlätta bl.a. rekrytering)
 • Mannens roll i familjehemsvården
 • Bistå som kunskapsbank i frågor som rör familjehemsvården
 • Utreda de underliggande skälen till oplanerade, avbrutna placeringar
 • Matchning vid placeringsprocessen

FaCO skall

 • Samordna och driva frågor som är av intresse för familjevården.
 • Tillvarata de barn, ungdomar och vuxnas intressen vilka omfattas av insatser från socialtjänsten.
 • Stödja och hjälpa familjehem och andra som har uppdrag från socialtjänsten.
 • Verka som informationsorgan till allmänheten i frågor som berör våra verksamhetsområden.
 • Samarbeta med berörda myndigheter.
 • Verka för forskning och nytänkande inom den sociala sektorn.

Styrelsen

Information kommer.

Övrig information

Vårt bankgironummer är: 818-2206
Broschyr
Stadgar
Verksamhetsberättelse 2020